Conform de artikelen 29 en verder van het "Reglement van toelating tot Register Kandidaat-Makelaar Wonen (K-RMT®)"  en de artikelen 30 en verder van het Reglement van toelating tot Register Assistent Makelaar Wonen (A-RMT®)" kunnen aanvragers bezwaar, respectievelijk beroep aantekenen tegen de beslissing dat hij/zij niet is toegelaten tot het register. Bezwaren dienen te worden ingediend bij de Directeur Examens van SVMNIVO binnen zes weken na de datum van de afwijzing. De Directeur Examens doet binnen zes weken na het verstrijken van de bezwaartermijn uitspraak op het bezwaar. Voor het behandelen van een bezwaarschrift zijn griffierechten verschuldigd. 
Zie ook het Reglement van Toelating