Na afloop van elk schriftelijk theorie-examenonderdeel geldt – voor zover de opgaven

openbaar zijn gemaakt - een periode van 5 werkdagen waarbinnen zienswijzen op het

examenonderdeel, de examenvragen en de modelantwoorden kunnen worden ingediend.

Zienswijzen kunnen worden ingediend door kandidaten, opleiders en andere

belanghebbenden. De examencommissie neemt kennis van de tijdig ontvangen zienswijzen,

alvorens de definitieve antwoordmodellen vast te stellen. Zienswijzen worden uitdrukkelijk

niet gezien als bezwaarschriften of klachten. Indien een zienswijze door de

examencommissie niet wordt gehonoreerd, staat het kandidaten vrij om na het ontvangen

van de uitslag een bezwaarschrift in te dienen.